×

زمان در برزیل و نیویورک

  • برزیل ، 4 منطقه زمانی دارد. منطقه زمانی پایتخت برازیلیا در اینجا استفاده شده است
  • ساعت 10:00 در چهارشنبه, اکتبر 4 در برزیل برابر بود با 09:00 در نیویورک
  • برزیل هست 1 ساعت جلوتر از نیویورک.
  • برای باز کردن و به اشتراک گذاشتن صفحه رویداد زمانی، بر روی هرکدام از زمان ها در جدول زیر کلیک کنید

تفاوت زمانی از برزیل

نیویورک
1 ساعت
1 ساعت
UTC+3 ساعت

برزیل

نیویورک (-1ساعت)

چهارشنبه 10:00چهارشنبه 09:00
چهارشنبه 11:00چهارشنبه 10:00
چهارشنبه 12:00چهارشنبه 11:00
چهارشنبه 13:00چهارشنبه 12:00
چهارشنبه 14:00چهارشنبه 13:00
چهارشنبه 15:00چهارشنبه 14:00
چهارشنبه 16:00چهارشنبه 15:00
چهارشنبه 17:00چهارشنبه 16:00
چهارشنبه 18:00چهارشنبه 17:00
چهارشنبه 19:00چهارشنبه 18:00
چهارشنبه 20:00چهارشنبه 19:00
چهارشنبه 21:00چهارشنبه 20:00
چهارشنبه 22:00چهارشنبه 21:00
چهارشنبه 23:00چهارشنبه 22:00
پنج شنبه 00:00چهارشنبه 23:00
پنج شنبه 01:00پنج شنبه 00:00
پنج شنبه 02:00پنج شنبه 01:00
پنج شنبه 03:00پنج شنبه 02:00
پنج شنبه 04:00پنج شنبه 03:00
پنج شنبه 05:00پنج شنبه 04:00
پنج شنبه 06:00پنج شنبه 05:00
پنج شنبه 07:00پنج شنبه 06:00
پنج شنبه 08:00پنج شنبه 07:00
پنج شنبه 09:00پنج شنبه 08:00
پنج شنبه 10:00پنج شنبه 09:00
پنج شنبه 11:00پنج شنبه 10:00
پنج شنبه 12:00پنج شنبه 11:00
پنج شنبه 13:00پنج شنبه 12:00
پنج شنبه 14:00پنج شنبه 13:00
پنج شنبه 15:00پنج شنبه 14:00
پنج شنبه 16:00پنج شنبه 15:00
پنج شنبه 17:00پنج شنبه 16:00
پنج شنبه 18:00پنج شنبه 17:00
پنج شنبه 19:00پنج شنبه 18:00
پنج شنبه 20:00پنج شنبه 19:00
پنج شنبه 21:00پنج شنبه 20:00

دوباره مقایسه کن

 
 
چهارشنبه, اکتبر 4, 2023, هفته 40