×

زمان در براگا و نیویورک

  • ساعت 05:00 در دوشنبه, آوریل 22 در براگا برابر بود با 00:00 در نیویورک
  • براگا هست 5 ساعت جلوتر از نیویورک.
  • برای باز کردن و به اشتراک گذاشتن صفحه رویداد زمانی، بر روی هرکدام از زمان ها در جدول زیر کلیک کنید

تفاوت زمانی از براگا

نیویورک
5 ساعت
5 ساعت
UTC
1 ساعت
1 ساعت

براگا

نیویورک (-5ساعت)

دوشنبه 05:00دوشنبه 00:00
دوشنبه 06:00دوشنبه 01:00
دوشنبه 07:00دوشنبه 02:00
دوشنبه 08:00دوشنبه 03:00
دوشنبه 09:00دوشنبه 04:00
دوشنبه 10:00دوشنبه 05:00
دوشنبه 11:00دوشنبه 06:00
دوشنبه 12:00دوشنبه 07:00
دوشنبه 13:00دوشنبه 08:00
دوشنبه 14:00دوشنبه 09:00
دوشنبه 15:00دوشنبه 10:00
دوشنبه 16:00دوشنبه 11:00
دوشنبه 17:00دوشنبه 12:00
دوشنبه 18:00دوشنبه 13:00
دوشنبه 19:00دوشنبه 14:00
دوشنبه 20:00دوشنبه 15:00
دوشنبه 21:00دوشنبه 16:00
دوشنبه 22:00دوشنبه 17:00
دوشنبه 23:00دوشنبه 18:00
سه شنبه 00:00دوشنبه 19:00
سه شنبه 01:00دوشنبه 20:00
سه شنبه 02:00دوشنبه 21:00
سه شنبه 03:00دوشنبه 22:00
سه شنبه 04:00دوشنبه 23:00
سه شنبه 05:00سه شنبه 00:00
سه شنبه 06:00سه شنبه 01:00
سه شنبه 07:00سه شنبه 02:00
سه شنبه 08:00سه شنبه 03:00
سه شنبه 09:00سه شنبه 04:00
سه شنبه 10:00سه شنبه 05:00
سه شنبه 11:00سه شنبه 06:00
سه شنبه 12:00سه شنبه 07:00
سه شنبه 13:00سه شنبه 08:00
سه شنبه 14:00سه شنبه 09:00
سه شنبه 15:00سه شنبه 10:00
سه شنبه 16:00سه شنبه 11:00

دوباره مقایسه کن

 
 
دوشنبه, آوریل 22, 2024, هفته 17