×

زمان در آریکا و نیویورک

  • آریکا دارای ساعت یکسان با نیویورک است.
  • برای باز کردن و به اشتراک گذاشتن صفحه رویداد زمانی، بر روی هرکدام از زمان ها در جدول زیر کلیک کنید

تفاوت زمانی از آریکا

نیویورک0
UTC+4 ساعت

آریکا

نیویورک (+0ساعت)

چهارشنبه 12:00چهارشنبه 12:00
چهارشنبه 13:00چهارشنبه 13:00
چهارشنبه 14:00چهارشنبه 14:00
چهارشنبه 15:00چهارشنبه 15:00
چهارشنبه 16:00چهارشنبه 16:00
چهارشنبه 17:00چهارشنبه 17:00
چهارشنبه 18:00چهارشنبه 18:00
چهارشنبه 19:00چهارشنبه 19:00
چهارشنبه 20:00چهارشنبه 20:00
چهارشنبه 21:00چهارشنبه 21:00
چهارشنبه 22:00چهارشنبه 22:00
چهارشنبه 23:00چهارشنبه 23:00
پنج شنبه 00:00پنج شنبه 00:00
پنج شنبه 01:00پنج شنبه 01:00
پنج شنبه 02:00پنج شنبه 02:00
پنج شنبه 03:00پنج شنبه 03:00
پنج شنبه 04:00پنج شنبه 04:00
پنج شنبه 05:00پنج شنبه 05:00
پنج شنبه 06:00پنج شنبه 06:00
پنج شنبه 07:00پنج شنبه 07:00
پنج شنبه 08:00پنج شنبه 08:00
پنج شنبه 09:00پنج شنبه 09:00
پنج شنبه 10:00پنج شنبه 10:00
پنج شنبه 11:00پنج شنبه 11:00
پنج شنبه 12:00پنج شنبه 12:00
پنج شنبه 13:00پنج شنبه 13:00
پنج شنبه 14:00پنج شنبه 14:00
پنج شنبه 15:00پنج شنبه 15:00
پنج شنبه 16:00پنج شنبه 16:00
پنج شنبه 17:00پنج شنبه 17:00
پنج شنبه 18:00پنج شنبه 18:00
پنج شنبه 19:00پنج شنبه 19:00
پنج شنبه 20:00پنج شنبه 20:00
پنج شنبه 21:00پنج شنبه 21:00
پنج شنبه 22:00پنج شنبه 22:00
پنج شنبه 23:00پنج شنبه 23:00

دوباره مقایسه کن

 
 
چهارشنبه, می 31, 2023, هفته 22