×

Time in Nuevo Laredo மற்றும் நியூயார்க் நகரம்

  • When the time was 05:00 on சனி, பிப்ரவரி 24 in Nuevo Laredo, it was 06:00 in நியூயார்க் நகரம்.
  • Nuevo Laredo , 1 மணித்தியாலம் behind நியூயார்க் நகரம்.
  • பட்டியலிலிருந்து ஏதாவது நேரத்தை சொடுக்கி திறந்து நிகழ்ச்சி நேரப்பக்கத்தை பகிர்

Time difference from Nuevo Laredo

நியூயார்க் நகரம்+1 மணித்தியாலங்கள்
UTC+6 மணித்தியாலங்கள்

Nuevo Laredo

நியூயார்க் நகரம் (+1ம)

சனி 05:00 சனி 06:00
சனி 06:00 சனி 07:00
சனி 07:00 சனி 08:00
சனி 08:00 சனி 09:00
சனி 09:00 சனி 10:00
சனி 10:00 சனி 11:00
சனி 11:00 சனி 12:00
சனி 12:00 சனி 13:00
சனி 13:00 சனி 14:00
சனி 14:00 சனி 15:00
சனி 15:00 சனி 16:00
சனி 16:00 சனி 17:00
சனி 17:00 சனி 18:00
சனி 18:00 சனி 19:00
சனி 19:00 சனி 20:00
சனி 20:00 சனி 21:00
சனி 21:00 சனி 22:00
சனி 22:00 சனி 23:00
சனி 23:00ஞாயிறு 00:00
ஞாயிறு 00:00ஞாயிறு 01:00
ஞாயிறு 01:00ஞாயிறு 02:00
ஞாயிறு 02:00ஞாயிறு 03:00
ஞாயிறு 03:00ஞாயிறு 04:00
ஞாயிறு 04:00ஞாயிறு 05:00
ஞாயிறு 05:00ஞாயிறு 06:00
ஞாயிறு 06:00ஞாயிறு 07:00
ஞாயிறு 07:00ஞாயிறு 08:00
ஞாயிறு 08:00ஞாயிறு 09:00
ஞாயிறு 09:00ஞாயிறு 10:00
ஞாயிறு 10:00ஞாயிறு 11:00
ஞாயிறு 11:00ஞாயிறு 12:00
ஞாயிறு 12:00ஞாயிறு 13:00
ஞாயிறு 13:00ஞாயிறு 14:00
ஞாயிறு 14:00ஞாயிறு 15:00
ஞாயிறு 15:00ஞாயிறு 16:00
ஞாயிறு 16:00ஞாயிறு 17:00

மறுபடி ஒப்பிடு

 
 
சனி, பிப்ரவரி 24, 2024, வாரம் 8