×

Time in சீனா மற்றும் நியூயார்க் நகரம்

  • When the time was 09:00 on புதன், மே 29 in சீனா, it was 21:00 on செவ்வாய், மே 28, 2024 in நியூயார்க் நகரம்.
  • சீனா , 12 மணித்தியாலங்கள் ahead of நியூயார்க் நகரம்.
  • பட்டியலிலிருந்து ஏதாவது நேரத்தை சொடுக்கி திறந்து நிகழ்ச்சி நேரப்பக்கத்தை பகிர்

Time difference from சீனா

நியூயார்க் நகரம்
12 மணித்தியாலங்கள்
12 மணித்தியாலங்கள்
UTC
8 மணித்தியாலங்கள்
8 மணித்தியாலங்கள்

சீனா

நியூயார்க் நகரம் (-12ம)

புதன் 09:00 செவ்வாய் 21:00
புதன் 10:00 செவ்வாய் 22:00
புதன் 11:00 செவ்வாய் 23:00
புதன் 12:00 புதன் 00:00
புதன் 13:00 புதன் 01:00
புதன் 14:00 புதன் 02:00
புதன் 15:00 புதன் 03:00
புதன் 16:00 புதன் 04:00
புதன் 17:00 புதன் 05:00
புதன் 18:00 புதன் 06:00
புதன் 19:00 புதன் 07:00
புதன் 20:00 புதன் 08:00
புதன் 21:00 புதன் 09:00
புதன் 22:00 புதன் 10:00
புதன் 23:00 புதன் 11:00
வியாழன் 00:00 புதன் 12:00
வியாழன் 01:00 புதன் 13:00
வியாழன் 02:00 புதன் 14:00
வியாழன் 03:00 புதன் 15:00
வியாழன் 04:00 புதன் 16:00
வியாழன் 05:00 புதன் 17:00
வியாழன் 06:00 புதன் 18:00
வியாழன் 07:00 புதன் 19:00
வியாழன் 08:00 புதன் 20:00
வியாழன் 09:00 புதன் 21:00
வியாழன் 10:00 புதன் 22:00
வியாழன் 11:00 புதன் 23:00
வியாழன் 12:00 வியாழன் 00:00
வியாழன் 13:00 வியாழன் 01:00
வியாழன் 14:00 வியாழன் 02:00
வியாழன் 15:00 வியாழன் 03:00
வியாழன் 16:00 வியாழன் 04:00
வியாழன் 17:00 வியாழன் 05:00
வியாழன் 18:00 வியாழன் 06:00
வியாழன் 19:00 வியாழன் 07:00
வியாழன் 20:00 வியாழன் 08:00

மறுபடி ஒப்பிடு

 
 
செவ்வாய், மே 28, 2024, வாரம் 22