×

ساعت تابستانی سال 2028

آیا ساعت به عقب کشیده خواهد شد یا به جلو؟ کی و کجا؟ در این صفحه ساعت تابستانی و سایر تغییرات زمانی در جهان برای سال 2028 لیست شده اند.
به پایین صفحه حرکت کنید یا بپرید به 
سال را انتخاب کنید 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
یکشنبه ژانویه 23 2028

صحرای غربی و مراکش

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 03:00 به ساعت 02:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.
 • قبل از: West Africa Time (GMT+1 / UTC +1)
 • بعد از: Greenwich Mean Time (GMT / UTC +0)
 • ساعت انتقال: 2028-01-23 02:00 UTC
 • در تمام کشور صحرای غربی و مراکش صدق میکند از جمله شهرهای Marrakesh, دارالبیضا و رباط.
 • کشور مراکش و صحرای غربی همیشه از ساعت تابستانی استفاده میکنند و فقط در ماه مبارک رمضان استفاده از ساعت تابستانی متوقف و بجای آن از ساعت استاندارد استفاده میشود.
یکشنبه مارچ 5 2028

صحرای غربی و مراکش

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 02:00 به ساعت 03:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.
 • قبل از: Greenwich Mean Time (GMT / UTC +0)
 • بعد از: West Africa Time (GMT+1 / UTC +1)
 • ساعت انتقال: 2028-03-05 02:00 UTC
 • در تمام کشور صحرای غربی و مراکش صدق میکند از جمله شهرهای Marrakesh, دارالبیضا و رباط.
 • کشور مراکش و صحرای غربی همیشه از ساعت تابستانی استفاده میکنند و فقط در ماه مبارک رمضان استفاده از ساعت تابستانی متوقف و بجای آن از ساعت استاندارد استفاده میشود.
یکشنبه مارچ 12 2028

سن پیر و میکلن

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 02:00 به ساعت 03:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.
 • قبل از: Saint Pierre and Miquelon Standard Time (PMST / UTC -3)
 • بعد از: Saint Pierre and Miquelon Daylight Time (PMDT / UTC -2)
 • ساعت انتقال: 2028-03-12 05:00 UTC

کوبا

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 00:00 به ساعت 01:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.

برمودا

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 02:00 به ساعت 03:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.
 • قبل از: Atlantic Standard Time (AST / UTC -4)
 • بعد از: Atlantic Daylight Time (ADT / UTC -3)
 • ساعت انتقال: 2028-03-12 06:00 UTC
 • در تمام کشور برمودا صدق میکند.

Qaanaaq, گرینلاند

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 02:00 به ساعت 03:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.
 • قبل از: Atlantic Standard Time (AST / UTC -4)
 • بعد از: Atlantic Daylight Time (ADT / UTC -3)
 • ساعت انتقال: 2028-03-12 06:00 UTC
 • در تمام کشور Qaanaaq صدق میکند.

ایالات متحده

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 02:00 به ساعت 03:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.
کشور ایالات متحده دارای 11 منطقه زمانی مختلف است. بیشتر کشور ساعت را در جهت صرفه جویی انرژی در تابستان تغییر میدهند. ساعت تابستانی / زمستانی در تمام مناطق کشور ایالات متحده در یک ساعت محلی رخ میدهد بنابراین بدلیل اختلاف ساعت بین مناطق مختلف، تغییر ساعت هم زمان نخواهد بود.

Eastern Time

Central Time

Mountain Time

 • قبل از: Mountain Standard Time (MST / UTC -7)
 • بعد از: Mountain Daylight Time (MDT / UTC -6)
 • ساعت انتقال: 2028-03-12 09:00 UTC
 • در مورد مناطقی صدق میکند که بین MST و MDT در تناوب هستند از جمله شهرهای ال پاسو, البوکرکی و دنور، کلرادو.

Pacific Time

Alaska Time

 • قبل از: Alaska Standard Time (AKST / UTC -9)
 • بعد از: Alaska Daylight Time (AKDT / UTC -8)
 • ساعت انتقال: 2028-03-12 11:00 UTC
 • در مورد مناطقی صدق میکند که بین AKST و AKDT در تناوب هستند از جمله شهرهای انکوریج, جونو، آلاسکا و فربنکس.

آلاسکا: جزایر غربی تر از مدار -169.5° درجه

 • قبل از: Hawaii-Aleutian Standard Time (HAST / UTC -10)
 • بعد از: Hawaii-Aleutian Daylight Time (HADT / UTC -9)
 • ساعت انتقال: 2028-03-12 12:00 UTC

کانادا

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 02:00 به ساعت 03:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.
کشور کانادا دارای 6 منطقه زمانی مختلف است. بیشتر کشور ساعت را در جهت صرفه جویی انرژی در تابستان تغییر میدهند. ساعت تابستانی / زمستانی در تمام مناطق کشور کانادا در یک ساعت محلی رخ میدهد بنابراین بدلیل اختلاف ساعت بین مناطق مختلف، تغییر ساعت هم زمان نخواهد بود.

Newfoundland Time

 • قبل از: Newfoundland Standard Time (NST / UTC -3:30)
 • بعد از: Newfoundland Daylight Time (NDT / UTC -2:30)
 • ساعت انتقال: 2028-03-12 05:30 UTC

Atlantic Time

Eastern Time

 • قبل از: Eastern Standard Time (EST / UTC -5)
 • بعد از: Eastern Daylight Time (EDT / UTC -4)
 • ساعت انتقال: 2028-03-12 07:00 UTC
 • در مورد مناطقی صدق میکند که بین EST و EDT در تناوب هستند از جمله شهرهای اتاوا, تورنتو و مونترآل.

Central Time

 • قبل از: Central Standard Time (CST / UTC -6)
 • بعد از: Central Daylight Time (CDT / UTC -5)
 • ساعت انتقال: 2028-03-12 08:00 UTC
 • در مورد مناطقی صدق میکند که بین CST و CDT در تناوب هستند از جمله شهرهای منیتبا.

Mountain Time

 • قبل از: Mountain Standard Time (MST / UTC -7)
 • بعد از: Mountain Daylight Time (MDT / UTC -6)
 • ساعت انتقال: 2028-03-12 09:00 UTC
 • در مورد مناطقی صدق میکند که بین MST و MDT در تناوب هستند از جمله شهرهای ادمونتون و کلگری.

Pacific Time

باهاما

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 02:00 به ساعت 03:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.
 • قبل از: Eastern Standard Time (EST / UTC -5)
 • بعد از: Eastern Daylight Time (EDT / UTC -4)
 • ساعت انتقال: 2028-03-12 07:00 UTC
 • در تمام کشور باهاما صدق میکند از جمله شهرهای ناسائو.

هیتی

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 02:00 به ساعت 03:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.
 • قبل از: Eastern Standard Time (EST / UTC -5)
 • بعد از: Eastern Daylight Time (EDT / UTC -4)
 • ساعت انتقال: 2028-03-12 07:00 UTC
 • در تمام کشور هیتی صدق میکند از جمله شهرهای پورتو پرنس.

جزایر تورکس و کایکوس

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 02:00 به ساعت 03:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.

مکزیک (ایالت باخا کالیفرنیا و مناطق مجاور مرز ایالات متحده آمریکا)

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 02:00 به ساعت 03:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.
کشور مکزیک دارای 4 منطقه زمانی مختلف است. تمام مکزیک بجز ایالات کینتانا رو و سونورا ساعت را در تابستان تغییر میدهند. ساعت تابستانی در ایالت باخا کالیفرنیا و مناطق مجاور مرز ایالات متحده آمریکا مطابق با کشور آمریکا اعمال میشود و در بقیه مناطق ساعت تابستانی در ساعت 2 بامداد اولین یکشنیه ماه آوریل شروع و در ساعت 2 بامداد آخریت یکشنبه ماه اکتبر پایان میابد.

Zona Noroeste

 • قبل از: Pacific Standard Time (PST / UTC -8)
 • بعد از: Pacific Daylight Time (PDT / UTC -7)
 • ساعت انتقال: 2028-03-12 10:00 UTC
 • در مورد مناطق مرزی ایالات متحده آمریکا که بین PST و PDT در تناوب هستند صدق میکند از جمله شهرهای انسنادا، باخا کالیفرنیا, تیخوانا و مخیکالی.

US border regions in Zona Centro

 • قبل از: Central Standard Time (CST / UTC -6)
 • بعد از: Central Daylight Time (CDT / UTC -5)
 • ساعت انتقال: 2028-03-12 08:00 UTC
 • در مورد مناطق مرزی ایالات متحده آمریکا که بین CST و CDT در تناوب هستند صدق میکند از جمله شهرهای Heroica Matamoros, رینوسا تامائولیپاس و نوئوو لاردو.
جمعه مارچ 24 2028

اسرائیل

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 02:00 به ساعت 03:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.
 • قبل از: Israel Standard Time (IST / UTC +2)
 • بعد از: Israel Daylight Time (IDT / UTC +3)
 • ساعت انتقال: 2028-03-24 00:00 UTC
 • در تمام کشور اسرائیل صدق میکند از جمله شهرهای تلاویو, حیفا و قُدس.
شنبه مارچ 25 2028

فلسطین

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 02:00 به ساعت 03:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.
 • قبل از: Palestine Standard Time (PSST / UTC +2)
 • بعد از: Palestine Daylight Time (PSDT / UTC +3)
 • ساعت انتقال: 2028-03-25 00:00 UTC
 • در تمام کشور فلسطین صدق میکند از جمله شهرهای West Bank, الخلیل و غزه.

گرینلند غربی

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 22:00 به ساعت 23:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.
 • قبل از: Western Greenland Time (WGT / UTC -3)
 • بعد از: Western Greenland Summer Time (WGST / UTC -2)
 • ساعت انتقال: 2028-03-26 01:00 UTC
 • در مورد مناطقی صدق میکند که بین WGT و WGST در تناوب هستند از جمله شهرهای نوک.
یکشنبه مارچ 26 2028

لبنان

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 00:00 به ساعت 01:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.
 • قبل از: Arabia Standard Time (AST / UTC +2)
 • بعد از: Arabia Daylight Time (ADT / UTC +3)
 • ساعت انتقال: 2028-03-25 22:00 UTC
 • در تمام کشور لبنان صدق میکند از جمله شهرهای بیروت.

مولدوا

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 02:00 به ساعت 03:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.
 • قبل از: Eastern European Time (EET / UTC +2)
 • بعد از: Eastern European Summer Time (EEST / UTC +3)
 • ساعت انتقال: 2028-03-26 00:00 UTC
 • در تمام کشور مولدوا صدق میکند از جمله شهرهای Chisinau.
 • ساعت تابستانی / زمستانی در کشور مولداوی یک ساعت زودتر از بقیه اروپا آغاز میشود.

اکثر کشورهای اروپای شرقی

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 03:00 به ساعت 04:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.

اکثر کشورهای اروپایی

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 02:00 به ساعت 03:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.

پاراگوئه

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 00:00 به ساعت 23:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.
 • قبل از: Paraguay Summer Time (PYST / UTC -3)
 • بعد از: Paraguay Time (PYT / UTC -4)
 • ساعت انتقال: 2028-03-26 03:00 UTC
 • در تمام کشور پاراگوئه صدق میکند از جمله شهرهای آسونسیون.

انگلستان

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 01:00 به ساعت 02:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.

ایرلند

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 01:00 به ساعت 02:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.
 • قبل از: Greenwich Mean Time (GMT / UTC +0)
 • بعد از: Irish Standard Time (IST / UTC +1)
 • ساعت انتقال: 2028-03-26 01:00 UTC
 • در تمام کشور ایرلند صدق میکند از جمله شهرهای Limerick, دانلیری, دوبلین و کورک.
 • برخلاف سایر کشورها، ایرلند ساعت را زمستان تغییر میدهند و در تابستان ساعت استاندارد حاکم است. البته ساعت زمستانی همچنان یک ساعت از ساعت تابستانی عقب است.

جزایر فارو, جزایر قناری و پرتغال

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 01:00 به ساعت 02:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.

Azores, پرتغال

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 00:00 به ساعت 01:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.
 • قبل از: Azores Time (AZOT / UTC -1)
 • بعد از: Azores Summer Time (AZOST / UTC +0)
 • ساعت انتقال: 2028-03-26 01:00 UTC
 • در تمام کشور Azores صدق میکند از جمله شهرهای Horta, Ponta Delgada و آنگرا دو هروئیسمو.
 • در Azores ساعت به همراه بقیه مناطق پرتغال تغییر میکند ولی ساعت محلی در Azores به مدت یک ساعت از پرتغال عقب تر است.

گرینلند شرقی

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 00:00 به ساعت 01:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.
 • قبل از: Eastern Greenland Time (EGT / UTC -1)
 • بعد از: Eastern Greenland Summer Time (EGST / UTC +0)
 • ساعت انتقال: 2028-03-26 01:00 UTC
 • در مورد مناطقی صدق میکند که بین EGT و EGST در تناوب هستند از جمله شهرهای Ittoqqortoormiit.

Troll research station, جنوبگان

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت دو ساعت از ساعت 01:00 به ساعت 03:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.
 • قبل از: Coordinated Universal Time (UTC / UTC +0)
 • بعد از: Central European Summer Time (CEST / UTC +2)
 • ساعت انتقال: 2028-03-26 01:00 UTC
شنبه آوریل 1 2028

جزیره ایستر, Región de Valparaíso, شیلی

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 22:00 به ساعت 21:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.
 • قبل از: Easter Island Daylight Time (EADT / UTC -5)
 • بعد از: Easter Island Standard Time (EAST / UTC -6)
 • ساعت انتقال: 2028-04-02 03:00 UTC
 • در جزیره ایستر ساعت به همراه بقیه مناطق شیلی تغییر میکند ولی ساعت محلی در جزیره ایستر به مدت دو ساعت از شیلی عقب تر است.
یکشنبه آوریل 2 2028

Chatham Islands, نیوزیلند

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 03:45 به ساعت 02:45 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.
 • قبل از: Chatham Daylight Time (CHADT / UTC +13:45)
 • بعد از: Chatham Standard Time (CHAST / UTC +12:45)
 • ساعت انتقال: 2028-04-01 14:00 UTC

نیوزیلند

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 03:00 به ساعت 02:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.
 • قبل از: New Zealand Daylight Time (NZDT / UTC +13)
 • بعد از: New Zealand Standard Time (NZST / UTC +12)
 • ساعت انتقال: 2028-04-01 14:00 UTC
 • در تمام کشور نیوزیلند صدق میکند از جمله شهرهای آوکلند, ولینگتون و کرایست‌چرچ.
 • در مورد مناطق وابسته و جزایر صدق نمیکند.

جزیرهٔ نورفولک

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 03:00 به ساعت 02:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.

Lord Howe Island, New South Wales, استرالیا

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت نیم ساعت از ساعت 02:00 به ساعت 01:30 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.
 • قبل از: Lord Howe Daylight Time (LHDT / UTC +11)
 • بعد از: Lord Howe Standard Time (LHST / UTC +10:30)
 • ساعت انتقال: 2028-04-01 15:00 UTC

استرالیا

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 03:00 به ساعت 02:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.
کشور استرالیا دارای 9 منطقه زمانی مختلف است. بیشتر کشور ساعت را در جهت صرفه جویی انرژی در تابستان تغییر میدهند. ساعت تابستانی / زمستانی در تمام مناطق کشور استرالیا در یک ساعت محلی رخ میدهد بنابراین بدلیل اختلاف ساعت بین مناطق مختلف، تغییر ساعت هم زمان نخواهد بود.

Australian Eastern Time

Australian Central Time

 • قبل از: Australian Central Daylight Time (ACDT / UTC +10:30)
 • بعد از: Australian Central Standard Time (ACST / UTC +9:30)
 • ساعت انتقال: 2028-04-01 16:30 UTC
 • در مورد مناطقی صدق میکند که بین ACST و ACDT در تناوب هستند از جمله شهرهای آدلاید.

شیلی

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 00:00 به ساعت 23:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.
 • قبل از: Chile Daylight Time (CLDT / UTC -3)
 • بعد از: Chile Standard Time (CLT / UTC -4)
 • ساعت انتقال: 2028-04-02 03:00 UTC
 • در تمام کشور شیلی صدق میکند از جمله شهرهای Puente Alto, آنتوفاگاستا, سانتیاگو, والپارایزو و وینیا دل مار.
 • در جزیره ایستر ساعت به همراه بقیه مناطق شیلی تغییر میکند ولی ساعت محلی در جزیره ایستر به مدت دو ساعت از شیلی عقب تر است.
شنبه سپتامبر 2 2028

جزیره ایستر, Región de Valparaíso, شیلی

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 22:00 به ساعت 23:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.
 • قبل از: Easter Island Standard Time (EAST / UTC -6)
 • بعد از: Easter Island Daylight Time (EADT / UTC -5)
 • ساعت انتقال: 2028-09-03 04:00 UTC
 • در جزیره ایستر ساعت به همراه بقیه مناطق شیلی تغییر میکند ولی ساعت محلی در جزیره ایستر به مدت دو ساعت از شیلی عقب تر است.
یکشنبه سپتامبر 3 2028

شیلی

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 00:00 به ساعت 01:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.
 • قبل از: Chile Standard Time (CLT / UTC -4)
 • بعد از: Chile Daylight Time (CLDT / UTC -3)
 • ساعت انتقال: 2028-09-03 04:00 UTC
 • در تمام کشور شیلی صدق میکند از جمله شهرهای Puente Alto, آنتوفاگاستا, سانتیاگو, والپارایزو و وینیا دل مار.
 • در جزیره ایستر ساعت به همراه بقیه مناطق شیلی تغییر میکند ولی ساعت محلی در جزیره ایستر به مدت دو ساعت از شیلی عقب تر است.
یکشنبه سپتامبر 24 2028

Chatham Islands, نیوزیلند

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 02:45 به ساعت 03:45 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.
 • قبل از: Chatham Standard Time (CHAST / UTC +12:45)
 • بعد از: Chatham Daylight Time (CHADT / UTC +13:45)
 • ساعت انتقال: 2028-09-23 14:00 UTC

نیوزیلند

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 02:00 به ساعت 03:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.
 • قبل از: New Zealand Standard Time (NZST / UTC +12)
 • بعد از: New Zealand Daylight Time (NZDT / UTC +13)
 • ساعت انتقال: 2028-09-23 14:00 UTC
 • در تمام کشور نیوزیلند صدق میکند از جمله شهرهای آوکلند, ولینگتون و کرایست‌چرچ.
 • در مورد مناطق وابسته و جزایر صدق نمیکند.
یکشنبه اکتبر 1 2028

جزیرهٔ نورفولک

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 02:00 به ساعت 03:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.

Lord Howe Island, New South Wales, استرالیا

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت نیم ساعت از ساعت 02:00 به ساعت 02:30 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.
 • قبل از: Lord Howe Standard Time (LHST / UTC +10:30)
 • بعد از: Lord Howe Daylight Time (LHDT / UTC +11)
 • ساعت انتقال: 2028-09-30 15:30 UTC

استرالیا

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 02:00 به ساعت 03:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.
کشور استرالیا دارای 9 منطقه زمانی مختلف است. بیشتر کشور ساعت را در جهت صرفه جویی انرژی در تابستان تغییر میدهند. ساعت تابستانی / زمستانی در تمام مناطق کشور استرالیا در یک ساعت محلی رخ میدهد بنابراین بدلیل اختلاف ساعت بین مناطق مختلف، تغییر ساعت هم زمان نخواهد بود.

Australian Eastern Time

Australian Central Time

 • قبل از: Australian Central Standard Time (ACST / UTC +9:30)
 • بعد از: Australian Central Daylight Time (ACDT / UTC +10:30)
 • ساعت انتقال: 2028-09-30 16:30 UTC
 • در مورد مناطقی صدق میکند که بین ACST و ACDT در تناوب هستند از جمله شهرهای آدلاید.

پاراگوئه

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 00:00 به ساعت 01:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.
 • قبل از: Paraguay Time (PYT / UTC -4)
 • بعد از: Paraguay Summer Time (PYST / UTC -3)
 • ساعت انتقال: 2028-10-01 04:00 UTC
 • در تمام کشور پاراگوئه صدق میکند از جمله شهرهای آسونسیون.
شنبه اکتبر 28 2028

فلسطین

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 02:00 به ساعت 01:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.
 • قبل از: Palestine Daylight Time (PSDT / UTC +3)
 • بعد از: Palestine Standard Time (PSST / UTC +2)
 • ساعت انتقال: 2028-10-27 23:00 UTC
 • در تمام کشور فلسطین صدق میکند از جمله شهرهای West Bank, الخلیل و غزه.

گرینلند غربی

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 23:00 به ساعت 22:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.
 • قبل از: Western Greenland Summer Time (WGST / UTC -2)
 • بعد از: Western Greenland Time (WGT / UTC -3)
 • ساعت انتقال: 2028-10-29 01:00 UTC
 • در مورد مناطقی صدق میکند که بین WGT و WGST در تناوب هستند از جمله شهرهای نوک.
یکشنبه اکتبر 29 2028

لبنان

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 00:00 به ساعت 23:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.
 • قبل از: Arabia Daylight Time (ADT / UTC +3)
 • بعد از: Arabia Standard Time (AST / UTC +2)
 • ساعت انتقال: 2028-10-28 21:00 UTC
 • در تمام کشور لبنان صدق میکند از جمله شهرهای بیروت.

اسرائیل

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 02:00 به ساعت 01:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.
 • قبل از: Israel Daylight Time (IDT / UTC +3)
 • بعد از: Israel Standard Time (IST / UTC +2)
 • ساعت انتقال: 2028-10-28 23:00 UTC
 • در تمام کشور اسرائیل صدق میکند از جمله شهرهای تلاویو, حیفا و قُدس.

مولدوا

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 03:00 به ساعت 02:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.
 • قبل از: Eastern European Summer Time (EEST / UTC +3)
 • بعد از: Eastern European Time (EET / UTC +2)
 • ساعت انتقال: 2028-10-29 00:00 UTC
 • در تمام کشور مولدوا صدق میکند از جمله شهرهای Chisinau.
 • ساعت تابستانی / زمستانی در کشور مولداوی یک ساعت زودتر از بقیه اروپا آغاز میشود.

اکثر کشورهای اروپای شرقی

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 04:00 به ساعت 03:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.

اکثر کشورهای اروپایی

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 03:00 به ساعت 02:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.

انگلستان

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 02:00 به ساعت 01:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.

ایرلند

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 02:00 به ساعت 01:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.
 • قبل از: Irish Standard Time (IST / UTC +1)
 • بعد از: Greenwich Mean Time (GMT / UTC +0)
 • ساعت انتقال: 2028-10-29 01:00 UTC
 • در تمام کشور ایرلند صدق میکند از جمله شهرهای Limerick, دانلیری, دوبلین و کورک.
 • برخلاف سایر کشورها، ایرلند ساعت را زمستان تغییر میدهند و در تابستان ساعت استاندارد حاکم است. البته ساعت زمستانی همچنان یک ساعت از ساعت تابستانی عقب است.

جزایر فارو, جزایر قناری و پرتغال

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 02:00 به ساعت 01:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.

Azores, پرتغال

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 01:00 به ساعت 00:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.
 • قبل از: Azores Summer Time (AZOST / UTC +0)
 • بعد از: Azores Time (AZOT / UTC -1)
 • ساعت انتقال: 2028-10-29 01:00 UTC
 • در تمام کشور Azores صدق میکند از جمله شهرهای Horta, Ponta Delgada و آنگرا دو هروئیسمو.
 • در Azores ساعت به همراه بقیه مناطق پرتغال تغییر میکند ولی ساعت محلی در Azores به مدت یک ساعت از پرتغال عقب تر است.

گرینلند شرقی

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 01:00 به ساعت 00:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.
 • قبل از: Eastern Greenland Summer Time (EGST / UTC +0)
 • بعد از: Eastern Greenland Time (EGT / UTC -1)
 • ساعت انتقال: 2028-10-29 01:00 UTC
 • در مورد مناطقی صدق میکند که بین EGT و EGST در تناوب هستند از جمله شهرهای Ittoqqortoormiit.

Troll research station, جنوبگان

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت دو ساعت از ساعت 03:00 به ساعت 01:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.
 • قبل از: Central European Summer Time (CEST / UTC +2)
 • بعد از: Coordinated Universal Time (UTC / UTC +0)
 • ساعت انتقال: 2028-10-29 01:00 UTC
یکشنبه نوامبر 5 2028

سن پیر و میکلن

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 02:00 به ساعت 01:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.
 • قبل از: Saint Pierre and Miquelon Daylight Time (PMDT / UTC -2)
 • بعد از: Saint Pierre and Miquelon Standard Time (PMST / UTC -3)
 • ساعت انتقال: 2028-11-05 04:00 UTC

کوبا

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 01:00 به ساعت 00:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.

برمودا

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 02:00 به ساعت 01:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.
 • قبل از: Atlantic Daylight Time (ADT / UTC -3)
 • بعد از: Atlantic Standard Time (AST / UTC -4)
 • ساعت انتقال: 2028-11-05 05:00 UTC
 • در تمام کشور برمودا صدق میکند.

Qaanaaq, گرینلاند

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 02:00 به ساعت 01:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.
 • قبل از: Atlantic Daylight Time (ADT / UTC -3)
 • بعد از: Atlantic Standard Time (AST / UTC -4)
 • ساعت انتقال: 2028-11-05 05:00 UTC
 • در تمام کشور Qaanaaq صدق میکند.

ایالات متحده

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 02:00 به ساعت 01:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.
کشور ایالات متحده دارای 11 منطقه زمانی مختلف است. بیشتر کشور ساعت را در جهت صرفه جویی انرژی در تابستان تغییر میدهند. ساعت تابستانی / زمستانی در تمام مناطق کشور ایالات متحده در یک ساعت محلی رخ میدهد بنابراین بدلیل اختلاف ساعت بین مناطق مختلف، تغییر ساعت هم زمان نخواهد بود.

Eastern Time

Central Time

Mountain Time

 • قبل از: Mountain Daylight Time (MDT / UTC -6)
 • بعد از: Mountain Standard Time (MST / UTC -7)
 • ساعت انتقال: 2028-11-05 08:00 UTC
 • در مورد مناطقی صدق میکند که بین MST و MDT در تناوب هستند از جمله شهرهای ال پاسو, البوکرکی و دنور، کلرادو.

Pacific Time

Alaska Time

 • قبل از: Alaska Daylight Time (AKDT / UTC -8)
 • بعد از: Alaska Standard Time (AKST / UTC -9)
 • ساعت انتقال: 2028-11-05 10:00 UTC
 • در مورد مناطقی صدق میکند که بین AKST و AKDT در تناوب هستند از جمله شهرهای انکوریج, جونو، آلاسکا و فربنکس.

آلاسکا: جزایر غربی تر از مدار -169.5° درجه

 • قبل از: Hawaii-Aleutian Daylight Time (HADT / UTC -9)
 • بعد از: Hawaii-Aleutian Standard Time (HAST / UTC -10)
 • ساعت انتقال: 2028-11-05 11:00 UTC

کانادا

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 02:00 به ساعت 01:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.
کشور کانادا دارای 6 منطقه زمانی مختلف است. بیشتر کشور ساعت را در جهت صرفه جویی انرژی در تابستان تغییر میدهند. ساعت تابستانی / زمستانی در تمام مناطق کشور کانادا در یک ساعت محلی رخ میدهد بنابراین بدلیل اختلاف ساعت بین مناطق مختلف، تغییر ساعت هم زمان نخواهد بود.

Newfoundland Time

 • قبل از: Newfoundland Daylight Time (NDT / UTC -2:30)
 • بعد از: Newfoundland Standard Time (NST / UTC -3:30)
 • ساعت انتقال: 2028-11-05 04:30 UTC

Atlantic Time

Eastern Time

 • قبل از: Eastern Daylight Time (EDT / UTC -4)
 • بعد از: Eastern Standard Time (EST / UTC -5)
 • ساعت انتقال: 2028-11-05 06:00 UTC
 • در مورد مناطقی صدق میکند که بین EST و EDT در تناوب هستند از جمله شهرهای اتاوا, تورنتو و مونترآل.

Central Time

 • قبل از: Central Daylight Time (CDT / UTC -5)
 • بعد از: Central Standard Time (CST / UTC -6)
 • ساعت انتقال: 2028-11-05 07:00 UTC
 • در مورد مناطقی صدق میکند که بین CST و CDT در تناوب هستند از جمله شهرهای منیتبا.

Mountain Time

 • قبل از: Mountain Daylight Time (MDT / UTC -6)
 • بعد از: Mountain Standard Time (MST / UTC -7)
 • ساعت انتقال: 2028-11-05 08:00 UTC
 • در مورد مناطقی صدق میکند که بین MST و MDT در تناوب هستند از جمله شهرهای ادمونتون و کلگری.

Pacific Time

باهاما

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 02:00 به ساعت 01:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.
 • قبل از: Eastern Daylight Time (EDT / UTC -4)
 • بعد از: Eastern Standard Time (EST / UTC -5)
 • ساعت انتقال: 2028-11-05 06:00 UTC
 • در تمام کشور باهاما صدق میکند از جمله شهرهای ناسائو.

هیتی

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 02:00 به ساعت 01:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.
 • قبل از: Eastern Daylight Time (EDT / UTC -4)
 • بعد از: Eastern Standard Time (EST / UTC -5)
 • ساعت انتقال: 2028-11-05 06:00 UTC
 • در تمام کشور هیتی صدق میکند از جمله شهرهای پورتو پرنس.

جزایر تورکس و کایکوس

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 02:00 به ساعت 01:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.

مکزیک (ایالت باخا کالیفرنیا و مناطق مجاور مرز ایالات متحده آمریکا)

ساعت تابستانی / زمستانی شروع میشود
ساعت به مدت یک ساعت از ساعت 02:00 به ساعت 01:00 به عقب / جلو کشیده خواهد شد.
کشور مکزیک دارای 4 منطقه زمانی مختلف است. تمام مکزیک بجز ایالات کینتانا رو و سونورا ساعت را در تابستان تغییر میدهند. ساعت تابستانی در ایالت باخا کالیفرنیا و مناطق مجاور مرز ایالات متحده آمریکا مطابق با کشور آمریکا اعمال میشود و در بقیه مناطق ساعت تابستانی در ساعت 2 بامداد اولین یکشنیه ماه آوریل شروع و در ساعت 2 بامداد آخریت یکشنبه ماه اکتبر پایان میابد.

Zona Noroeste

 • قبل از: Pacific Daylight Time (PDT / UTC -7)
 • بعد از: Pacific Standard Time (PST / UTC -8)
 • ساعت انتقال: 2028-11-05 09:00 UTC
 • در مورد مناطق مرزی ایالات متحده آمریکا که بین PST و PDT در تناوب هستند صدق میکند از جمله شهرهای انسنادا، باخا کالیفرنیا, تیخوانا و مخیکالی.

US border regions in Zona Centro

 • قبل از: Central Daylight Time (CDT / UTC -5)
 • بعد از: Central Standard Time (CST / UTC -6)
 • ساعت انتقال: 2028-11-05 07:00 UTC
 • در مورد مناطق مرزی ایالات متحده آمریکا که بین CST و CDT در تناوب هستند صدق میکند از جمله شهرهای Heroica Matamoros, رینوسا تامائولیپاس و نوئوو لاردو.
 
 
یکشنبه, سپتامبر 24, 2023, هفته 38